Бердичів

міська рада

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Керівник

Шморгун Валентина Володимирівна

Т. в. о. начальника відділу

Контакти
 • Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.
 • Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності міськвиконкому і контролює дотримання правил його ведення.
 • Організовує облік товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву.
 • Складає кошторис витрат, планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату виконкому, його відділів та організовує їх фінансування.
 • Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських  операцій, надання оперативної інформації. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни.
 • Здійснює контроль за оформленням документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; дотриманням фінансової дисципліни; правильністю нарахування та перерахування податків та страхових платежів.
 • Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.
 • Забезпечує складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подання її в установлені строки відповідним органам.
 • Контролює дотримання встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків.
 • Контролює стягнення в установлені строки дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни.
 • Забезпечує широке використання сучасних засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.